نوشته‌ها

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) تهیه و لکه گیری آسفالت بلوارها و معابر

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد در نظر دارد پروژه تهیه و لکه گیری آسفالت بلوارها و معابر سطح بلوک های شهرک صنعتی اشتهارد در مدت اجرای شش ماه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و معتبر واگذار نماید.

لذا از شرکت ها و پیمانکاران معتبر دارای توانمندی اجرایی و مالی دعوت می گردد جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۶۰۷۲۳۵۱ (مسئول فنی و عمران) و یا شماره ۰۲۶۳۷۷۷۳۶۳۶ داخلی ۱۲۱ تماس و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ نسبت به ارائه پیشنهادات در قالب سه پاکت الف، ب و ج به شرح:
الف) ضمانتنامه
ب) اسناد هویتی، تمکن مالی و رزومه پیمانکار به علاوه اسناد مناقصه
ج) پیشنهاد قیمت به انضمام آنالیز بها
به دفتر مدیریت شرکت خدماتی اقدام نمایند.

ضمنا برای شرکت در مناقصه مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد ریال) در قالب ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین بانکی به نام شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد جهت ضمانت سپرده شرکت در مناقصه الزامی و هزینه چاپ آگهی و هزینه های مرتبط نیز بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) تهیه و لکه گیری آسفالت بلوارها و معابر