برای ارتباط با ما شماره ۸- ۰۲۶۳۷۷۷۳۶۳۶ را بگیرید سپس داخلی مورد نظر خود را شماره گیری نمایید

لیست واحدها و شماره های داخلی

حوزه مدیرعامل

دفتر مدیر عامل      ۱۰۱

روابط عمومی و اطلاع رسانی    ۱۵۰

پیام رسان ایتا – واتساپ:

۳۰۰۳ ۳۰۲ ۰۹۳۶

امور اداری

اداری    ۱۳۹

فناوری اطلاعات    ۱۵۰

حراست ساختمان ستادی     ۰

تدارکات   ۰

درآمد     ۰

مدیریت مالی

مدیر مالی      ۱۲۸

امور مالی     ۱۲۷ و ۱۲۶

برگ خروج   ۱۲۰

مدیریت اجرایی

معاونت اجرایی    ۳۰۰

فضای سبز    ۰

پایش از مبدا    ۱۲۹

عمران    ۱۲۱

انتظامات شهرک    ۳۷۷۷۵۹۲۴

آتش نشانی    ۳۷۷۷۳۱۸۱

تصفیه خانه    ۳۷۷۷۵۳۴۸