تبلیغات محیطی

شامل بیلبورد ها و استند های داخل شهرک صنعتی اشتهارد