برای ارتباط با شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد با شماره ۰۲۶۳۷۷۷۳۶۳۶ و داخلی مورد نظر تماس حاصل فرمایید.

لیست واحدها و شماره های داخلی

مدیریت

مدیر عامل (مهندس خلج)     ۳۵۰

دفتر مدیریت (خانم تیموریان)     ۱۰۰

دفتر مدیریت (فکس)     ۳۷۷۷۴۴۲۲

مدیر اجرایی     ۴۵۰

دفتر شهرک (توحیدی)     ۳۷۷۷۳۲۳۳

اداری

اداری (شرعی)     ۴۱۰

اداری (رضایی)     ۴۰۵

اداری (فکس)     ۳۷۷۷۳۶۳۵

فناوری اطلاعات (تارقلی)     ۴۶۰

روابط عمومی (حاج آقا صادقی)     ۰۹۱۰۶۱۹۵۳۱۱

حراست ساختمان     ۱۱۱

تدارکات (برزگر)     ۲۱۲

کارپرداز (گلی)     ۲۱۳

انبار (زارع)     ۲۱۴

امور مالی

مدیر مالی (جهانشیر)     ۳۷۷۷۴۷۰۰

امور مالی (خانم چگینی)     ۲۱۰

امور مالی (خانم مولودی)     ۲۱۱

برگ خروج (خانم پای برزان)     ۳۴۰

خدمات شهری

پلیس ساختمان (اینانلو)     ۰۹۱۹۲۸۵۵۰۶۹

انتظامات شهرک (غفاری)     ۳۷۷۷۵۹۲۴

آتش نشانی (سبحانی)     ۳۷۷۷۳۱۸۱

فضای سبز (یوسفی)     ۰۹۳۶۸۵۴۷۱۶۶

تنظیفات (ابراهیمی)     ۰۹۱۹۲۷۲۶۳۴۶

تاسیسات ساختمان (مقامی)     ۱۶۰

تصفیه خانه (سلیمانی)     ۳۷۷۷۵۳۴۸

آبفا (جعفری نیا)    ۰۹۱۲۴۶۴۲۳۱۸

فنی ، عمران (افزا)     ۰۹۳۸۷۰۴۰۲۹۶