برای ارتباط با شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد با شماره ۰۲۶۳۷۷۷۳۶۳۶ و داخلی مورد نظر تماس حاصل فرمایید.

لیست واحدها و شماره های داخلی

مدیریت

مدیر عامل (مهندس خلج)     ۳۵۰

دفتر مدیریت (خانم تیموریان)     ۱۰۰

دفتر مدیریت (فکس)     ۳۷۷۷۴۴۲۲

مدیر اجرایی     ۴۵۰

دفتر شهرک (توحیدی)     ۳۷۷۷۳۲۳۳

اداری

اداری (شرعی)     ۴۱۰

اداری (رضایی)     ۴۰۵

اداری (فکس)     ۳۷۷۷۳۶۳۵

فناوری اطلاعات (تارقلی)     ۴۶۰

روابط عمومی (خوش بین)     ۲۱۴

حراست ساختمان     ۱۱۱

تدارکات (برزگر)     ۲۱۲

کارپرداز (گلی)     ۲۱۳

انبار (زارع)     ۲۱۴

امور مالی

مدیر مالی (جهانشیر)     ۲۰۰

امور مالی (خانم واعظی)     ۲۱۰

امور مالی (خانم کوهی)     ۲۱۱

برگ خروج (خانم پور رضایی)     ۳۴۰

خدمات شهری

پلیس ساختمان (اینانلو)

انتظامات شهرک (غفاری)     ۳۷۷۷۵۹۲۴

آتش نشانی (سبحانی)     ۳۷۷۷۳۱۸۱

فضای سبز (یوسفی)

تنظیفات (ابراهیمی)

تصفیه خانه (سلیمانی)     ۳۷۷۷۵۳۴۸

آبفا (جعفری نیا)

فنی ، عمران (افزا)