برای ارتباط با شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد با شماره ۰۲۶۳۷۷۷۳۶۳۶ و داخلی مورد نظر تماس حاصل فرمایید.

لیست واحدها و شماره های داخلی

مدیریت

دفتر مدیر عامل      ۳۵۰

مسئول دفتر مدیریت    ۱۰۰

دفتر مدیریت (فکس)     ۳۷۷۷۴۴۲۲

اداری

اداری    ۴۱۰ و ۴۰۵

اداری (فکس)     ۳۷۷۷۳۶۳۵

فناوری اطلاعات    ۴۶۰

روابط عمومی    ۴۵۰

حراست ساختمان     ۱۱۱

تدارکات   ۲۱۲

کارپرداز     ۲۱۳

انبار    ۲۱۴

امور مالی

مدیر مالی      ۲۰۰

امور مالی     ۲۱۰ و ۲۱۱

برگ خروج   ۳۴۰

خدمات شهری

انتظامات شهرک    ۳۷۷۷۵۹۲۴

آتش نشانی    ۳۷۷۷۳۱۸۱

تصفیه خانه    ۳۷۷۷۵۳۴۸