آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) – تصویب بودجه سال آتی شرکت

آگهی دعوت سهامداران به
تشکیل مجمع عمومی عادی ✔️ (نوبت دوم)
شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد (سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۱۸۹۰

با توجه به عدم حصول حدنصاب لازم مجمع عمومی عادی (نوبت اول) در مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی ( نوبت دوم) این شرکت راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح لغایت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ به آدرس : اشتهارد ، شهرک صنعتی اشتهارد ، بلوار ابوریحان ، نبش حافظ شرقی ، ساختمان فناوری و کسب و کار آیت الله هاشمی رفسنجانـی ، طبقـه همکف ، سالن آمفی تئاتر تشکیــل می گردد حضور بهم رسانند . در مورد سهامداران حقیقی ، صاحب سهم با ارائه کارت شناسایی معتبر حاضر و درغیراینصورت حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم به همراه مدرک وکالت یا قائم مقامی به منزله حضور خود صاحب سهم است . در مورد سهامداران حقوقی ، حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی با ارائه کارت شناسائی معتبر و کپی آن ، مدرک وکالت یا نمایندگی و کپی آن و آخرین روزنامه رسمی شرکت و کپی آن به منزله حضور خود صاحب سهم می باشد .
مصوبات مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .

دستورجلسه :
۱- تصویب بودجه سال آتی شرکت .
۲- تعیین نرخ هزینه های مشترک مالکین و استفاده کنندگان شهرک صنعتی اشتهارد وفق تبصره ماده ۷ واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک صنعتی و ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون مذکور و بند ۱۲ از ماده ۱۶ اساسنامه شرکت خدماتی.
هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد(سهامی خاص)

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) – انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال ۱۳۹۶

آگهی دعوت سهامداران به
تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)
شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۱۸۹۰

با توجه به عـدم حصـول حد نصـاب لازم مجـمع عمومـی عـادی به طـور فـوق الـعاده ( نوبت اول ) در مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت دوم) این شرکت راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح لغایت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ به آدرس : اشتهارد ، شهرک صنعتی اشتهارد ، بلوار ابوریحان ، نبش حافظ شرقی ، ساختمان فناوری و کسب و کار آیت الله هاشمی رفسنجانـی ، طبقـه همکف ، سالن آمفی تئاتر تشکیــل می گردد حضور بهم رسانند .

 

1396121404

 

در مورد سهامداران حقیقی ، صاحب سهم با ارائه کارت شناسایی معتبر حاضر و درغیراینصورت حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم به همراه مدرک وکالت یا قائم مقامی به منزله حضور خود صاحب سهم است .

در مورد سهامداران حقوقی ، حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی با ارائه کارت شناسائی معتبر و کپی آن ، مدرک وکالت یا نمایندگی و کپی آن و آخرین روزنامه رسمی شرکت و کپی آن به منزله حضور خود صاحب سهم می باشد .

*مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .

*دستورجلسه :

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال ۱۳۹۶

هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد(سهامی خاص)

۱۳۹۶/۱۲/۱۲

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی

شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد (سهامی خاص)

شماره ثبت ۵۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۱۸۹۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول) این شرکت راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ به آدرس: اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان، نبش حافظ شرقی، ساختمان فناوری و کسب و کار آیت الله هاشمی رفسنجانی، طبقه همکف، سالن آمفی تئاتر تشکیل می¬گردد حضور بهم رسانند.
در مورد سهامداران حقیقی، صاحب سهم با ارائه کارت شناسایی معتبر حاضر و در غیر این صورت حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم به همراه مدارک وکالت یا قائم مقامی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

001

در مورد سهامداران حقوقی، حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی با ارائه کارت شناسایی معتبر و کپی آن، مدرک وکالت یا نمایندگی و کپی آن و آخرین روزنامه رسمی شرکت و کپی آن به منزله حضور خود صاحب سهم می باشد.

مصوبات مجمع عمومی عادی (نوبت اول) در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه سهامداران اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه:

  1. تصویب بودجه سال آینده شرکت
  2. تعیین نرخ هزینه های مشترک مالکین و استفاده کنندگان شهرک صنعتی اشتهارد وفق تبصره ماده ۷ واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک صنعتی و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و بند ۱۲ از ماده ۱۶ اساسنامه شرکت خدماتی

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد (سهامی خاص)

۱۳۹۶/۱۱/۱۷

دعوت از سهامداران به تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۶

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) این شرکت راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۳ به آدرس: اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان، نبش حافظ شرقی، ساختمان فناوری و کسب و کار آیت الله هاشمی رفسنجانی، طبقه همکف، سالن آمفی تئاتر تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. در مورد سهام داران حقیقی، صاحب سهم با ارائه کارت شناسایی معتبر حاضر و در غیر این صورت حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم به همراه مدرک وکالت یا قائم مقامی به منزله حضور خود صاحب سهم است. در مورد سهام داران حقوقی، حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی با ارائه کارت شناسایی معتبر و کپی آن، مدرک وکالت یا نمایندگی و کپی آن و آخرین روزنامه رسمی شرکت و کپی آن به منزله حضور صاحب سهم می باشد.

مصوبات مجمع عادی عمومی به طور فوق العاده (نوبت اول) در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه سهامداران اعم از حاضر و غایب نافذ و معتیر خواهد بود.

دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال ۱۳۹۶

هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد (سهامی خاص)

۱۳۹۶/۱۱/۱۶

آگهی دعوت سهامداران به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم)

فراخوان اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال۱۳۹۶

❇️ سازمان صنعت،معدن وتجارت استان در نظر دارد با همکاری انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، برای پنجمین سال متوالی به آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی که درجهت رعایت حقوق مصرف کنندگان فعالیت مؤثری ارائه نموده اند، براساس آیین نامه اجرایی و در صورت احراز شرایط، گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطا نماید.

🔆 لذا بدینوسیله از متقاضیان درخواست می شود، نسبت به دریافت وتکمیل فرم شماره یک و ارسال آن به همراه درخواست کتبی تا تاریخ ۳۰ آذر ماه به دبیرخانه اجرایی اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان مستقر در اداره نظارت و بازرسی این سازمان به نشانی عظیمیه بالاتر از میدان طالقانی،جنب رادیو البرز با شماره تماس ۳۲۵۱۱۰۲۷-۰۲۶ اقدام نمایند.

❌ شرایط اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ۱۳۹۶
۱٫ داشتن نشان تجاری مستقل

۲٫ داشتن پروانه بهره برداری و مجوزهای بهداشتی (پروانه ساخت و نشان ایمنی و سلامت)و پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران وسایرمجوزهای لازم (با توجه به نوع فعالیت واحدهای متقاضی)ازمراجع ذیربط وعدم انقضای مدت پروانه های مذکور

۳٫ « نداشتن حکم محکومیت قطعی در شعب تعزیرات و یا سایر مراجع ذیصلاح» و همچنین نداشتن پرونده تخلفاتی مفتوح در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و یا سازمان صنعت، معدن وتجارت استان طی سال ممیزی و سال قبل از آن

۴٫ وجوه گستره توزیع کالایا ارائه خدمت واحد متقاضی درسطح حداقل تمام شهرستان های استان

۵٫ دارا بودن واحدهای رسیدگی به شکایات مشتریان و جلب رضایتمندی مشتری و رسیدگی به نظرات مشتریان

۶٫ رعایت چارچوب ضوابط تعیین و اعلام قیمت کالاو خدمات برای مصرف کننده منطبق با ضوابط سازمان صنعت،معدن وتجارت استان ویا سایرمراجع مسئول به تناسب نوع کالاوخدمات

۷٫ کسب امتیازات لازم از شاخص های ارزیابی شرایط گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

 

برای دریافت فرم ثبت اطلاعات گواهینامه استاني رعایت حقوق مصرف‌کنندگان۱۳۹۶ روی گزینه ذیل کلیک فرمایید

 

کلیک کنید

اعلام اسامی نامزدهای حقوقی و حقیقی متقاضی عضویت در هیات مدیره شرکت خدماتی

030000aaa

03

گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران منتشر شد

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از امضای یک هزار و ۱۵۲ فقره قرارداد سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی به مساحت ۴۴۱ هکتار طی ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم خبر داد.

صادق نجفی در گفتگو با شاتا افزود : ‌طی این مدت همچنین ۲ شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسید و ۵۵۰ هکتار زمین صنعتی ایجاد شد .

معاون وزیر صنعت ،‌ معدن و تجارت اضافه کرد : در مدت کوتاه آغاز به کار دولت دوازدهم همچنین ۵۲۳ واحد صنعتی با اشتغال ۶ هزارو ۷۲۶ نفر بهره برداری شد و ۲۲۹ واحد صنعتی که غیر فعال بودند مجددا راه اندازی شدند و با بهره برداری مجدد از این واحد ها ۴ هزارو ۳۱۰ نفر مشغول به کار شدند.

به گفته وی تشکیل ۵ کنسرسیوم صادراتی و تامین آب برای ۳ شهرک و ناحیه صنعتی به میزان ۱۱۲ لیتر بر ثانیه از دیگر اقدامات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در دولت دوازدهم است.

نجفی ادامه داد : احداث ۸ ایستگاه آتش نشانی و نیز اتصال ۶۷۷ واحد صنعتی به شبکه جمع آوری فاضلاب دیگر گامهای مثبتی است که از سوی این سازمان در مدت ۱۰۰ روزه دولت برداشته شد.

وی به برگزاری ۳ هزار و ۹۱ دوره آموزشی اشاره کرد و افزود : برگزاری این دوره ها بالغ بر ۳ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۶۴ نفر ساعت برآورد شد که در بخش های ستادی استانها و سازمانهای تابعه صورت گرفته است.

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران همچنین با اشاره به خدمات نرم افزاری و حمایتی از صنایع کوچک یادآور شد : برگزاری ۱۰۱ تور صنعتی برای شاغلین واحد های صنعتی ، حضور ۱۳۹۷ واحد صنعتی کوچک در نمایشگاههای داخلی و خارجی ،‌انجام ۲ پروژه توسعه خوشه ای خاتمه یافته و حمایت از ۱۵ پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری از سوی این سازمان در طول دوره آغاز به کار دولت دوازدهم صورت گرفته است.

به گفته نجفی بهره برداری از ۱۵ واحد کارگاهی و واگذاری ۳۹ واحد کارگاهی در شهرکها و نواحی صنعتی و نیز انجام ممیزیHSEE  ۳۳۶ واحد صنعتی در این مدت انجام شده است.