مهندس محسن نجاتیان

مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد

اصغر خدایاری

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت موج نما صنعت

مهندس محسن نجاتیان

نایب رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره شرکت تامین تابلو اشتهارد

مهندس مرتضی کوهنورد

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت جم پیام شهر

مهندس حسن محمدی

عضو و دبیر هیئت مدیره

مدیر عامل شرکت ثمین شیمی

دکتر سامان مرادی

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پترو تار کیمیا

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۷/۰۹/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
جناب آقای محسن نجاتیان به نمایندگی شرکت تامین تابلو اشتهارد به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.