مجید ثاقبی

مدیر عامل شرکت خدماتی

__________________________________________________________________________________