ارتباط صاحبان و مدیران صنایع مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد
با اعضای هیات مدیره و مدیر عامل