آگهی دعوت سهامداران به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم)

donya e eghtesad 33333000000000000